Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Niechże będzie błogosławiona pogoda, albowiem jest ona wspólną sprawą ludzi, którzy nie mają sobie nic do powiedzenia.

Karel Čapek

1258 e2a5
Reposted fromnazarena nazarena viahagis hagis
„Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.”

Brandon Sanderson
8180 c869
Reposted fromtatze tatze viaDeva Deva
5161 3da9
Reposted fromevaaristo evaaristo viaexistential existential
"Życie nasze złożone jest, jak harmonia świata, z rzeczy sprzecznych, jakoby z rozmaitych tonów, łagodnych i chropowatych, ostrych i miękkich , figlarnych i głębokich.
Istniejemy jako muzyka neuronów, która nigdy się nie zacina. Te neurony są w ciele, a ono w środowisku. Neurony dostrajają się bez przerwy do neuronów innych ludzi. Dlatego jesteśmy bardziej nastrojem, który nam się udzielił od kogoś, niż zbiorem narządów zamkniętych w worku ze skóry."

Michel de Montaigne

Niechże będzie błogosławiona pogoda, albowiem jest ona wspólną sprawą ludzi, którzy nie mają sobie nic do powiedzenia.

Karel Čapek

1258 e2a5
Reposted fromnazarena nazarena viahagis hagis
„Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.”

Brandon Sanderson
8180 c869
Reposted fromtatze tatze viaDeva Deva
5161 3da9
Reposted fromevaaristo evaaristo viaexistential existential

Niechże będzie błogosławiona pogoda, albowiem jest ona wspólną sprawą ludzi, którzy nie mają sobie nic do powiedzenia.

Karel Čapek

1258 e2a5
Reposted fromnazarena nazarena viahagis hagis
„Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.”

Brandon Sanderson
8180 c869
Reposted fromtatze tatze viaDeva Deva

Niechże będzie błogosławiona pogoda, albowiem jest ona wspólną sprawą ludzi, którzy nie mają sobie nic do powiedzenia.

Karel Čapek

1258 e2a5
Reposted fromnazarena nazarena viahagis hagis
„Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.”

Brandon Sanderson

Niechże będzie błogosławiona pogoda, albowiem jest ona wspólną sprawą ludzi, którzy nie mają sobie nic do powiedzenia.

Karel Čapek

1258 e2a5
Reposted fromnazarena nazarena viahagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl